Barion Pixel
Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2021. 01. 10.


Az eszerzodes.hu üzemeltetője Laczkovszki Gábor E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő vagy eszerzodes.hu) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Amennyiben az adatkezelés körülményeiben változás áll be, az Adatkezelő ezen tájékoztató módosításával értesíti az érintetteket.

I. Röviden

Kérjük figyelmesen olvassa el adatkezelési tájékoztatónk, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megfelelően tájékozódjon adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Az Eszerzodes.hu adatkezelési folyamatai megfelelnek az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak is.

Biztonsági intézkedések összefoglalása

Az Eszerződés.hu számos intézkedést vezetett be, amelyek a magas szintű adatbiztonságot és adatvédelmet garantálják:

Az adatok tárolása, kezelése un. adatbázis-szerver segítségével történik. Az általunk használt MariaSQL adatbázis szerver napjaink egyik legmegbízhatóbb adatbázis szervere, számos magyar és nemzetközi szervezet (pl. IBM, Booking.com) alkalmazza ezt a szoftvert.

Az adatbázison belül tárolt személyes adatok, ami alapján az egyén beazonosítható (név, születési név, személyigazolvány szám, születési dátum, születési hely, anyja neve, adószáma) jelszóval védetten tároltak. A felhasználó fiókhoz tartozó jelszavak az adatbázisban vissza nem fejthető kódolt formában vannak eltárolva. Azaz az adott jelszót csak a jelszó létrehozója ismerheti, és csak Ő férhet hozzá a jelszóval védett adatokhoz. Az adatok közötti kapcsolatokat több szintű ID rendszer valósítja meg.

Az adatokat tároló szerverek és a szerver-kliens közötti kommunikációs csatorna is több szinten védve van az illetéktelen behatolás ellen. A szerver tanúsítvánnyal védett HTTPS (security protocol) csatornán keresztül kommunikál a kliens gépekkel. Továbbá a szervereket erős tűzfal védi az illetéktelen behatolók ellen.

Az admin felületet használó adatkezelőinek admin tevékenységeit folyamatosan naplózzuk.

A felhasználók minden fontosabb adatmegtekintésük egyszerűen ellenőrizhetik a "tevékenységi napló" funkció segítségével.

Bövebben tájékoztaást a VIII. Adatbiztonság (7.§) bekezdés alatt talál.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát.

Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Mi minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül bármilyen információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ez gyakorlatilag bármilyen információ lehet, amely az adott személyhez köthető és általa a személy – közvetlenül vagy közvetetten – azonosítható (pl. lakcím, anyja neve, e-mail cím, biztonsági kamera felvétele, vércsoport, alkalmassági teszt eredménye stb.).

Mi az adatkezelés?

Olyan művelet, vagy műveletek összessége, amelyeket a személyes adatokon vagy adatállományokon végeznek (pl. gyűjtés, rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, törlés, de akár az elolvasás is).

Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Adatkezelő az a (természetes vagy jogi) személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza (pl. egy munkáltató). Adatfeldolgozó pedig az, aki az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat (pl. bérszámfejtő cég).

Célhoz kötöttség elve: A Rendelettel összhangban az Adatkezelő ismerteti, milyen célból történik az adatkezelés.
Személyes adatot csak előre meghatározott célból lehet kezelni, adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve: A gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges.
Pontosság elve: Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, az Adatkezelő és az Felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
Integritás és bizalmas jelleg: Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít.
Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is hogy a Rendeletet betartva jár el.
Az érintettek jogai:tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti azok törlését, helyesbítését és zárolását.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Adatait csak a rendszeren belüli szerződéskötésre és a rendszer kezeléséhez kapcsolódó funkciókban használja a rendszerünk. Azaz kizárólag ezzel a meghatározott céllal. Csak olyan adatokat rögzítünk, ami feltétlenül szükséges egy törvényes szerződés megkötéséhez és az azt kiszolgáló rendszer működéséhez (értesítés, igazolás, bizonyítás, visszakereshetőség)!
Adatai csak az Ön közvetlen interakciója révén kerülnek át a szerződő partneréhez. Önnek sem kell külön rögzítenie / kezelnie egyéb adatbázisban vagy rendszerben a partnerei személyes adatait. A rendszerben miden esetben az érintett adja meg és rögzíti a szerződésekhez alapvetően szükséges személyes adatait, így azt a szerződés létrehozójának (másik félnek) nem kell külön elkérnie egy másik csatornán keresztül. Más szavakkal rendszerünkben a profilalkotás sohasem lehet automatikus vagy harmadik fél általi!
Az adatkezelés jogalapja a Szerződő felek között létrejött szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges adatkezelés - GDPR 6. cikk (1) a), b), c) és f) pontjai alapján.

 • "- GDPR 6. cikk (1). a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;"
 • "- GDPR 6. cikk (1). b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;"
 • "- GDPR 6. cikk (1). c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;"
 • "- GDPR 6. cikk (1). f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."

Illetve a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3).

A szerződéskötés folyamatát itt tekintheti át lépésről lépésre: https://www.eszerzodes.hu/szerzodesi-folyamat-lepesei

Minden szerződési szándék elfogadása ("Befogadás") a szerződéshez szükséges személyes adatok egymással történő megosztásával jár, mely adatokat a szerződésben olvashatnak a Felek. Nincs nyilvános profilalkotás rendszerünkben. Profilja nem kereshető az interneten, nem lesz látható más regisztrált Eszerződés.hu felhasználónak sem a szerződési szándék megkezdéséig. Ezt követően a Szerződő felek engedélyt kapnak egymástól, hogy a másik fél személyes adataitait kezelhessék a jelen Adatkezelési tájékozatóban megadott jogalapokkal, melyről a létrejövő szerződésekben is olvashatnak.

Az adatbázisban szerelő adatokat az eszerződés.hu alkalmazottai láthatják és kezelhetik az Önnek való segítségnyújtás során, ezekkel az adatokkal illetve üzleti titkokkal nem élnek vissza és csak és kizárólag a vállalkozás keretein belüli kezelik. Harmadik félnek nem szolgáltatnak információkat, kivéve ha törvény nem kötelezi Őket erre.

Adatait az Ön beleegyezésének visszavonásáig kezeljük.

Ezekről az adatokról bármikor kérhet bővebb tájékoztatás, rendelkezhet az adatai törléséről. Az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken. A számlákat a törvényi kötelezettségeink miatt 8 évig megőrizzük (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése). Szintén törvényi kötelezettségek miatt a szerződéseket kizárólag azok érvényességének megszűnésével vagy mindkét fél írásos beleegyezésével töröljük. Ez természetesen email formájában is elfogadjuk, ha az a regisztrált email címekről érkezik.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az Adatkezelő tevékenysége az ÁSZF alapján

Laczkovszki Gábor E.V. a www.eszerzodes.hu honlapon regisztráló Felhasználók számára elektronikus szerződéskötési valamint tárolási szolgáltatást nyújt, melynek keretében a Felhasználók a jogszabályoknak megfelelő elektronikus szerződéseket kötnek meg számítástechnikai eszköz mint okostelefon, tablet vagy számítógép segítségével és a Felhasználók egyéb a tevékenységgel összefüggő szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Az Adatkezelő által nyújtott egyes szolgáltatásokat, igénybevételük feltételeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) című dokumentum tartalmazza, melynek elfogadásával veheti igénybe az internetes szolgáltatást a felhasználó.

II. Bevezetés

Az eszerzodes.hu elsősorban a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalkozások (továbbá szerződést kötő más jogi személyek) számára nyújt szerződéskötési és tárolási szolgáltatást, amelynek keretében elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy feldolgozza. A kezelt adatok nagy része céges adat, amely a nyilvános adatbázisokban fellehető, de sok természetes személyre vonatkozó személyes adat is található az adatbázisban, amelyek nem különíthetők el a szolgáltatásnyújtás során.

Az adatkezelő és feldolgozó adatai

Laczkovszki Gábor E.V az eszerzodes.hu honlapon regisztrált ügyfeleivel fennálló szerződéses jogviszonyban, mint adatkezelő jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, viszont szolgáltatásai egy részében, mint adatfeldolgozó látja el a tevékenységét a szerződéskötő és tároló szolgáltatás biztosításakor, mert ebben az esetben az egyes szerződés létrehozó és archiváló Felhasználók valamint cégek nevében kezel személyes adatokat.

 • Vállalkozás neve:Laczkovszki Gábor E.V.
 • Székhely: 2643 Diósjenő, Kossuth út 8.
 • Levélcím: 2600 Vác, Deákvári fasor 35. Fsz. 4.
 • Nyilvántartási szám: 38190680
 • Adószám: 66725628-1-32
 • Weblap: eszerzodes.hu
 • Képviselő: Laczkovszki Gábor
 • Telefon: 06 20 886 1309
 • E-mail: info@eszerzodes.hu
 • Adatfelelős: Laczkovszki Gábor
 • Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87822/2015

Az adatkezelések jogszerűségének biztosítása, az érintett jogainak védelme és az érintetti joggyakorlás biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Cserepka Balázs, elérhetősége: dpo@eszerzodes.hu

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://eszerzodes.hu/, https://ssl.eszerzodes.hu, https://eszerződés.hu, https://e-szerződés.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.eszerzodes.hu/adatkezelesi-tajekoztato
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

III. Értelmező fogalmak (3.§)

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
3. § E törvény alkalmazása során:

 1. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
  • a. Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.
 3. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  • a. Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
  • b. Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
  • c. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 4. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 5. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
 6. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
 7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  • a. Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.
 9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
  • a. Bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése.
  • b. Nemzetbiztonsági célú adatkezelés: a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelése.
  • c. Honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény, és a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés.
 10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • a. Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;
  • b. Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
 11. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 12. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 13. Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.
 14. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 15. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
 17. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.
 18. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.
 19. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 20. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
 21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 22. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 23. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 24. Profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.
 25. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
 26. Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni.

IV. Az adatkezelés céljai

Az eszerzodes.hu SaaS felhő alapú szolgáltatásait elektronikus úton nyújtja, melyek a weblapján érhetők el. Az adatkezelés a rendszerbe történő regisztrációval kezdődik. Célja elektronikus szerződéskötés, tárolás valamint archiválási szolgáltatások nyújtása, amelynek keretében a Felhasználók a jogszabálynak megfelelő elektronikus szerződéseket, dokumntumokat állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az adatkezelés általános céljai

 • A Szolgáltatást igénybevevők, illetve jogi személy Ügyfelek esetében azok által rendelkezésre bocsátott természetes személyek személyes adatait szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése, szolgáltatásnyújtás és ügyfélkapcsolat fenntartása.
 • Az Érintettek jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése.
 • Az Érintettek adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (ideértve a Szolgáltatás igénybevételét és azzal összefüggő kötelezettségek teljesítését is), valamint az Ügyfelek kapcsolattartói adatai kezelését.
 • A Szolgáltatás nyújtásából származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a Szolgáltatás nyújtásából fakadó igények érvényesítése.
 • A Szolgáltatás nyújtásából származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a Szolgáltatás nyújtásából fakadó igények érvényesítése.
 • Az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Társaság által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés.
 • A Szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  - ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  - azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  - az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Különleges adatok kezelése ((EU) 2016/679 RENDELETE 9. cikk)

Az eszerződés.hu-n keresztül ügyfeleink biometrikus elektronikus aláírással írják alá a szerződéseiket. A biometrikus adatok "AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról" értelmében különleges adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz a felhasználóink kifejezett kozzájárulásukat adják.
A biometrikus aláírási képek biztonságos tárolása érdekében egyedi fejlesztésű vizjeles védelmet fejlesztettünk, mely megvédi az állományokat a külső beavatkozásoktól, hamisításoktól.
A rendszer biometrikus aláírásokat PKI megoldásokkal ötvözi. A biometrikus aláírásra egy különleges vízjel kerül, mely a csalásmegelőzésen túl tartalmazza a szerződés tartalmának ujjlenyomatát, ügyfél azonosítási adatainak ujjlenyomatát, aláírás időpontját SHA-256 kriptográfiai algoritmussal képezve.
A fent felsorolt atatokból készül egy egyedi ujjlenyomat, mely megismételhetetlené és egyedileg a dokumentumhoz és az aláíróhoz kötötté teszi az aláírást, mely láncolata és logikai kapcsolata részadatok birtokában sem állítható újra elő. Amennyiben a dokumentum a legkisebb mértékben megváltozik, az aláírás érvénytelenné válik.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

   (1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.
   (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

   a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§)

 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 3. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.
 4. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

V. Regisztráció

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő regisztráció körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím (számlázási cím), profilkép, a Felhasználó édesanyjának a neve, születési dátum, személyi igazolvány szám, cégadatok, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 3. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a regisztráció biztosítása, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2600 Vác, Deákvári fasor 35. Fsz. 4. címen,
  • e-mail útján az info@eszerzodes.hu e-mailcímen.
 3. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87822/2015.
 4. A rendszer fejlesztését és support szolgáltatást végző adatkezelő adatai:
  Laczkovszki Gábor E.V. - eszerzodes.hu
  Az adatkezelő székhelye: 2643 Diósjenő, Kossuth út 8.
  Az adatkezelő e-mail címe:: info@eszerzodes.hu Tel.: + 36 20 886 13 09
 5. Digitális azonosítást végző adatkezelő adatai:
  Belügyminisztérium
  Az adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
  Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu Tel.: +36-1-441-1000
  Fax: +36-1-441-1437
 6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
  Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@hostcity.hu Tel.: (27) 501-655; (30) 949-2490
  Fax: (27) 501-656
 7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (Google - összetett szolgáltatásai) adatai:
  Google Inc.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: https://about.google/contact-google/
  Adatvédelem (egyesített): https://policies.google.com/privacy?gl=hu
  Archivációs tárhely-szolgáltatás
  Google Cloud Storage
  Lokáció: europe-west3 (Frankfurt)
  https://cloud.google.com/
  Web analitika, konverziókövetés és remarketing
  Google AdWords
  Lokáció: europe-west
  https://analytics.google.com/
  Automatizált, gépi feldolgozás szűrő védelem
  Google reCAPTCHA
  Lokáció: europe-west data centers
  https://www.google.com/recaptcha/about/
  Online mareting hírdetések
  Google Ads
  Lokáció: europe-west data centers
  https://ads.google.com/
  Ügyfélkapcsoalati levelezés
  Gmail
  Lokáció: europe-west data centers
  https://gmail.com
 8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató) adatai:
  Barion Payment Zrt.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@barion.com
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján igénybe veszi az Adatfeldolgozó Barion nevű elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatását, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a Weboldalon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 9. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (SMS gateway szolgáltató) adatai:
  SeeMe - Dream Interactive Kft.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 24.
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@seeme.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján igénybe veszi az Adatfeldolgozó SeeMe nevű SMS gateway szolgáltatását, amivel SMS értesítések küldhetők ki.
 10. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (elektronikus számlázás) adatai:
  KBOSS.hu Kft.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu
  Postacíme: KBOSS.hu Kft., 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
  Telefonszáma: +3620 46 94 994, +3630 35 44 789, +3670 66 800 66
  Adatvédelem: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
 11. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (Support chat) adatai:
  Intercom, Inc.
  55 2nd St., 4th Fl.
  San Francisco, CA 94105
  E-Mail: legal@intercom.io
 12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (levelezés - SMTP szerver szolgáltató) adatai:
  SendGrid, Inc.
  1801 California Street,
  Suite 500 Denver,
  Colorado 80202, USA
  Privacy Shield (EU data center)
  Adatvédelem: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/
  Support: https://support.sendgrid.com/hc/en-us
 13. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (levelezés - SMTP szerver szolgáltató) adatai:
  Mailgun Technologies, Inc (Mailgun.com)
  548 Market St. #43099
  San Francisco, CA 94104 USA
  EU-US Privacy Shield
  Kapcsolatfelvételi felülete: https://www.mailgun.com/contact
  Email: privacy@mailgun.com
  Adatvédelem: https://www.mailgun.com/privacy-policy
  GDPR: https://www.mailgun.com/gdpr
 14. A szerződéseket a „saját szerződések” menüpontban kezelheti az érintett. A szerződésre meghívott félnek el kell fogadnia a meghívást, a személyes adataihoz való hozzájárulással.
 15. A weboldalra nem regisztrálhat 18. életévét nem betöltött, vagy cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személy.
 16. Az adatok kezelését az Eszerzodes.hu rendszere automatizálva végzi, melyet nap végén az adatkezelő összesíti, és archiválja is.
 17. A személyes adatokat a szerződő felek egymással megosztják, a szerződés sikeres létrehozása érdekében.
 18. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk
A Google LLC és tagvállalatai, a Facebook, Inc., Intercom, Inc., a SendGrid, Inc., a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

VI. Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 9. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 10. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

A sütiket a következő célokból használjuk: Weboldalunk fejlesztése. Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt. Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy böngésző felhasználóink hogyan használják weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon. Böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása. A weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

Egyes cookie-k csak a böngésző bezárásáig élnek, azután törlődnek. Ezek az ideiglenes, más néven munkamenet cookie-k. Más cookie-k a munkamenetek között is megmaradnak, nem járnak le a böngésző bezárásakor, ezek az állandó cookie-k. Az időtartam, amíg egy ilyen cookie megmarad, minden cookie esetén más lehet.

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát. Az alábbi funkciók használnak cookie-kat: Beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak – tárolás időtartama a munkamenet végéig – cookie neve: PHPSESSID Maradjon bejelentkezve vhackbox - állandó cookie mely a törlés végéig bent marad. A cookie-k használatának hozzájárulása – tárolás időtartama 1 év Aktuális nyelv Adatbázisbeli azonosítóját, fejlesztői okokból

Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics által használt cookie-k a következők:
Cookie neve: _ga
Cookie tartalma: véletlenszerűen generált szám
Cookie tárolásának időtartama: 2 év
Cookie funkciója: a látogatók megkülönböztetésére szolgál

Cookie neve: _gat
Cookie tartalma: véletlenszerűen generált szám
Cookie tárolásának időtartama: 10 perc
Cookie funkciója: követőkód létrehozása (kérések arányának mérése)

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

Szintén használunk olyan sütiket, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz – böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az ügyfél személyét nem tudjuk beazonosítani, de külön adatkezelési hozzájárulás alapján ezen sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein  megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 11. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87823/2015.
 12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

VII. Közösségi oldalak

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VIII. Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
  - a jogosulatlan hozzáférés,
  - a megváltoztatás,
  - a továbbítás,
  - a nyilvánosságra hozatal,
  - a törlés vagy megsemmisítés,
  - a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  - az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekébenaz adatkezelő gondoskodik:
  - a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  - a szolgáltatásnyújtásbanrésztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  - a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
  - a jogosult számára rendelkezésre álljon,
  - hitelessége és hitelesítése biztosított,
  - változatlansága igazolható
 7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere védtöbbek között
  - a számítástechnikai csalás,
  - a kémkedés,
  - a számítógépvírusok,
  - a spam-ek,
  - a hack-ek
  - és egyéb támadások ellen.
 8. Adatkelező a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
  - SSL titkosítás,
  - Az adatbázist kriptográfiai eljárással titkosítja,
  - Egyedi adatbázis és rendszer struktúra,
  - Beléptető audit,
  - Láthatók a felhasználói tevékenységek.

IX. Az érintettek jogai (14.-19.§)

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adattovábbítást megelőzően az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ha a meghatározott vizsgálat eredményeként az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azokat kizárólag abban az esetben továbbíthatja, ha a) az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és b) az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával, teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésére álló információkról. Ha az adattovábbítást követően jut az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó tudomására, hogy az adattovábbítás törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott feltételei nem teljesültek, arról a címzettet haladéktalanul értesíti.
 4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 7. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 8. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 9. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 10. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 12. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

X. Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XI. Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

XII. Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XIII. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- 2016/679/EU számon született EU Általános Adatvédelmi Rendelete- GDPR (General Data Protection Regulation) - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról