×

Hogyan működik

 

Tartalomjegyzék:

Az Eszerződés.hu működésének alapelvei

Az ESZERZŐDÉS.HU a Magyar Jognak megfelelő online szerződéskötő rendsz, mely közvetítő közegként működik két szerződő partner között. Elvégzi a szándék és hozzájárulás dokumentálását a folyamat lépéseiről rendszeres tájékoztatást nyút, így bizonyíthatja, hogy az aláíró szándékolta aláírni, és hozzájárult az elektronikus üzletvitelhez.

Működésünk jogszabályi hátterének összefoglalója

Az ESZERZŐDÉS.HU rendelkezik a jogilag kötelező érvényű szerződéskötések megoldásával, így a digitálisan rögzített aláírási eljárása gyors, könnyű.
Az új Ptk. a szerződéskötés egyik különös eseteként tartalmazza az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályait (6:82–85. §-ok). E körben a Ptk. – összhangban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásaival – tartalmazza az elektronikus utat biztosító fél tájékoztatási kötelezettségére, az adatbeviteli hibák javítására, az elektronikus szerződési jognyilatkozat hatályossá válására és az annak visszaigazolására vonatkozó szabályokat.
Besorolás szerint az ESZERZŐDÉS.HU-n keletkező szerződések Teljes bizonyítékerejű magánokiratnak minősülnek a rajtuk elhelyezett digitális aláírás és időbélyegnek köszönhetően, tartalmát tekintve vegyes szerződés tipusba sorolandó, mivel egyszerre több, a Ptk. megtalálható, nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik. Az Eszerzodes.hu-n keresztül kizárólag olyan szerződések köthetők, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.
A szerződéseket Minősített fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel látja el.
Az időbélyeg azt igazolja, hogy az adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeget időbélyegzés szolgáltató állítja ki. Az időbélyeg egy olyan adat, amely tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát, és az időbélyegzés időpontját, és az időbélyeget egy időbélyegzés szolgáltató hitelesíti saját aláírásával. Az időbélyeg hitelességét jogszabály is elismeri. Az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100035.TV) szerint ha egy dokumentumon helyezett el időbélyeget, vélelmezni kell, hogy a dokumentum már létezett az időbélyegzés pillanatában (és annak kell bizonyítania állítását, aki ezt kétségbe vonja). Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerint a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményeinek, a minősített aláírással ellátott dokumentum pedig – a polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében – teljes bizonyító erejű magánokirat (akárcsak a két tanú előtt, vagy a közjegyző előtt aláírt dokumentum).

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai
V. Cím: A szerződés megkötése és értelmezése
5.5. Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai

 

 • 6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén]
  (1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni
  a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;
  b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
  c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
  d) a szerződés nyelvéről; és
  e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.
  (2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
 • 6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása]
  Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.
 • 6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása]
  (1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.
  (2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.
 • 6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája]
  (1) E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel kötött szerződés esetén nem kell alkalmazni.
  (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis.

 

Az új Ptk. rendezik arról is, hogy írásbelinek minősül-e az elektronikus úton tett jognyilatkozat. A jogszabály szerint írásba foglaltnak kell tekinteni az ily módon tett jognyilatkozatot, ha annak közlésére a benne foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, továbbá a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozattétel időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. Ezt biztosítja az eszerződés.hu szolgáltatása.
Ebből adódóan az ESZERZŐDÉS.HU-n keletkező szerződések irásbeli szerződések és besorolás szerint Teljes bizonyítékerejű magánokiratnak minősülnek (tartalmát tekintve pedig vegyes szerződés tipusba sorolandó). Ezért kizárólag olyan szerződések köthetők az ESZERZŐDÉS.HU-n, melyekhez nem szükséges közjegyző vagy ügyvéd ellenjegyzése.

Az eIDAS rendelet azzal veti meg minden elektronikus aláírás alapját, hogy kinyilvánítja: egyetlen aláírásnak sem lehet kétségbe vonni jogérvényességét tisztán elektronikus formája miatt. Ez a követelmény teljesíthető a tipikus elektronikus aláírásokkal.

Partnerei ingyenesen írhatják alá az Ön által kiállított szerződéseket. Rendszerünk nem terheli Őket többlet költséggel, pusztán azért, mert minket használ.
Egy előfüzetői kupont is kiküldünk nekik, ha még nem szerepelnek rendszerünkben, hogy örömmel fogadják a meghívást.

A szerződés a Ptk. 6:58. §-a értelmében a felek kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A 6:59. § (2) bekezdése kimondja, hogy a felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha az eltérést e törvény (a Polgári Törvénykönyv) nem tiltja.
Az új Ptk. az 1959. évi Ptk. 217.§-ában foglaltakhoz képest nem tesz különbséget a jogkövetkezmények szempontjából attól függően, hogy a jogszabály vagy a felek által meghatározott alakiságot sértették meg.

 

Működésünkről bővebben az Á.SZ.F.-ünkben is olvashat.

Regisztráció

A szerződéskötésekhez szükséges összes személyes vagy céges adatot itt adja meg.
Ezen adatok többségét később nem tudja módosítani. Ez segíti, hogy ne lehessen valótlan adatokkal szerződni.
A sikeres regisztrációról és a további részletekről emailben értesítjük Önt.

Teljes tagság

Teljes tagsággal Ön a csomagban szereplő időbélyegek számával azonos mennyiségű Szerződést hozhat létre, az időbélyegek bármikor külön is megvehetők, ha nem lenne elegendő mennyiséget az adot csomag. Korlátlan számú sablont hozhat létre az előfizetés ideje alatt. Ezek költségeiről bővebben az “Árak” menüponton vagy a “Profil -- Teljes tagság” alatt olvashat illetve rendelhet meg.

Szerződés kezelő → Sablonszerződések

Itt kezelheti a folyamatban lévő és az élő szerződéseit is. A folyamat három státuszra van szedve.

 1. “Visszaigazolásra váró szerződés tervezetek” státusz
  Ha Önt meghívják egy szerződés kötésre, először ide érkezik meg a kérés. Itt visszaigazolhatja, hogy szeretne-e szerződést kötni az adott partnerrel. Amennyiben visszaigazolja a tervezet, átkerül az aláírásra váró státuszba.

 2. Az “Aláírásra váró szerződések” státusz
  Ezek a szerződések nincsenek jóvá hagyva. Ahhoz, hogy egy szerződés érvényes legyen, Önnek és az Üzleti partnerének is alá kell írnia azt. A szerződéseket meg tudja nyitni és egy privát fórumon keresztül át tudják beszélni, ki tudják alakítani a végleges megállapodást.

 3. “Megkötött (élő) szerződések” státusz
  Ezek a szerződések mindkét fél által jóvá lettek hagyva, alá lettek írva, megkötött szerződések. Itt adhat visszajelzést arról, hogy partnere mennyire volt korrekt Önnel. Bármelyik szerződést meg tudja nyitni és utólag le is tudja tölteni pdf-ben. Az élő szerződések nem törölhetőek.

Partner értékelő rendszer

A “Szerződés kezelő -- Saját szerződéseim” menüpont alatt a “Megkötött (élő) szerződések” státuszban találja meg ezt a funkciót. Ez azt is jelenti, hogy csak a szerződés megkötése után van lehetőség partnereit értékelni. Válasszon a négy besorolás típusból (Korrekt, Problémás volt, Késett, Semleges volt) és segítsen másoknak mire számíthatnak.
Partneréről egyszerűen láthatja, hogyan értékelték mások, csak elég a “Szerződés kezelő -- Saját szerződéseim” mebüpontban (bármelyik státuszban van) a nevére húzni az egeret.

Ezen oldal tartalma fejlesztés alatt áll, folyamatosan bővítjük és bővebb leírásokat is olvashat a későbbiekben. Addig is javasoljuk, hogy kérdéseivel nyugodtan keresse meg a ügyfélszolgálatunk.